A partir d'ara, l'ICAC sancionarà la no presentació dels comptes anuals per al seu dipòsit

  Segons el text refós de la llei de societats de capital (Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol) en el capítol VI que fa esment del Dipòsit i Publicitat dels comptes anuals, l'article 283 estableix que:

  1. L'incompliment per l'òrgan d'administració de l'obligació de dipositar, dins el termini establert, els documents a què es refereix aquest capítol, també donarà lloc a la imposició a la societat d'una multa per import de 1.200-60.000 euros per l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia instrucció d'expedient conforme al procediment establert reglamentàriament, d'acord amb el que disposa la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del procediment administratiu comú

  Quan la societat o, si escau, el grup de societats tingui un volum de facturació anual superior a 6.000.000 euros el límit de la multa per cada any de retard s'elevarà a 300.000 euros.

  2. La sanció a imposar es determina atenent a la dimensió de la societat, en funció de l'import total de les partides de l'actiu i del seu volum de vendes, referits ambdós dades a l'últim exercici declarat a l'Administració tributària.Aquestes dades les ha de facilitar a l'instructor per la societat, el seu incompliment es considerarà als efectes de la determinació de la sanció. En el supòsit de no disposar d'aquestes dades, la quantia de la sanció es fixarà d'acord amb la seva xifra de capital social, que a aquest efecte se sol · licitarà del Registre Mercantil corresponent

  3. En el cas que els documents a què es refereix aquest capítol haguessin estat dipositats amb anterioritat a la iniciació del procediment sancionador, la sanció s'imposarà en el grau mínim i reduïda en un cinquanta per cent.

  4. Les infraccions a què es refereix aquest article prescriuen al cap de tres anys.Així que hem de tenir molta cura de no incórrer en la possible sanció que determina aquest article.

  Eventos

  No hay eventos en el calendario
  Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28

  Facebook

  Twitter

  fhidalgomart
  fhidalgomart Ayuda a Franciso Hidalgo que consiga más firmas fb.me/MpHBRu3m
  08:35AM Oct 15
  fhidalgomart
  fhidalgomart Retweeted Goldwater & Partners ( @Gwandpartners ): Per a la justificació de les despeses subvencionables del FOAP... fb.me/92IAAt2fp
  05:03PM Sep 24
  procersl
  procersl Criteris d'imputació de les despeses subvencionables del FOAP fb.me/Czq8bAtB
  04:42PM Sep 24
  procersl
  procersl fb.me/7xjmUJwyL
  09:26AM Sep 24
  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper
  SiteLock