Mesures urgents per reforçar la protecció de deutors hipotecaris)

S'ha aprovat el Reial decret llei 27/2012, de 15 de novembre, de mesures urgents per reforçar la protecció als deutors hipotecaris. (BOE 2012.11.16)

Conté les següents mesures de protecció al deutor:

 • Paralització durant dos anys dels llançaments a la fase final de desnonament per als col·lectius que no superin el nivell de rendes previst tres vegades l'IPREM que inclou famílies els ingressos mensuals no superin els 1.597 euros; en què s'hagi produït una alteració significativa de les circumstàncies econòmiques, és a dir, quan la càrrega hipotecària s'hagi multiplicat, al menys, per un 1,5 per 100 en els últims quatre anys; en què la quota hipotecària superi el 50 per 100 dels ingressos nets; en què es tracti d'un crèdit garantit amb hipoteca sobre l'únic habitatge en propietat; i, a més, es trobin en alguna d'aquestes circumstàncies:
   • Ser famílies nombroses d'acord amb la definició en la legislació vigent,
   • Constituir una unitat familiar monoparental amb dos fills a càrrec,
   • Ser famílies amb algun menor de tres anys,
   • Tenir al seu càrrec a persones en situació de discapacitat superior a el 33 per 100 o dependència que incapaciti de manera permanent per a una activitat laboral,
   • Ser deutors en atur i sense prestació per desocupació,
   • Constituir unitats familiars en què convisquin en el mateix habitatge una o més persones que estiguin unides amb el titular de la hipoteca o el seu cònjuge per vincle de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat i que es trobin en situació personal de discapacitat, dependència o malaltia greu que l'incapaciti de manera temporal o permanent per a una activitat laboral,
   • Estar en alguns supòsits de violència de gènere.
 • Creació urgent d'un Fons Social d'Habitatges , amb un parc d'habitatges destinats a lloguer amb preus baixos per persones que han perdut el seu habitatge.
© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock