06.- Protecció de dades

Sobre el responsable dels fitxers de dades que integren el sistema d'administració i comercial de l'empresa recauen les principals obligacions establertes per la LOPD i li correspon vetllar pel compliment de la Llei en la seva organització.

Entre d'altres ha n otificar els fitxers davant el Registre General de Protecció de Dades, perquè es procedeixi a la seva inscripció, a segurarse de que els dades siguin adequats i veraces , obtinguts lícita i legítimament i tractats de manera proporcional a la finalitat per a la qual van ser recollides, g arantizar el compliment dels deures de secret i seguretat, i nformar als titulars de les dades personals en la recollida d'aquests i o btener el consentiment per al tractament de les dades personals, entre d'altres obligacions.

En el nostre departament assessorem per al correcte compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i aportem les eines necessàries per f acilitar i garantir l'exercici dels drets d'oposició a l'tractament, accés, rectificació i cancel·lació, a Assegurar que en els seus relacions amb tercers que li prestin serveis, que comportin l'accés a dades personals, es compleixi el que disposa la LOPD i c umplir, quan sigui procedent, amb el que disposa la legislació sectorial que li sigui d'aplicació.

© 2020 PROCER, ASSESSORIA FISCAL I COMPTABLE, S.L.
SiteLock